Testbeskrivelser

På denne side finder du beskrivelser af de tests, som jeg bruger i mit testbatteri, herunder WISC-V. Jeg er særdeles erfaren i testning af børn og unge. Testningen suppleres afhængigt af udredningspakkestørrelsen af forsamtale, kliniske observationer, samtale og spørgeskema. Der er mange kombinationsmuligheder, og du er velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer eller for et eventuelt tilbud på en særlig sammensætning. Tryk her for priser og her for kontakt.

WISC-V

WISC-V er en intelligenstest for børn i alderen 6-16 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af børn og unges kognitive evner. WISC-V er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Testningen omfatter 10 delprøver, som udgør de primære indekser. De primære indekser er Verbal forståelses Indeks, Visuo-spatialt Indeks, Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks. WISC-V indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation. Jeg har mange års erfaring med begge, og har arbejdet med WISC-III, WISC-IV og WISC-V, så du kan føle dig tryg ved, at den udføres og tolkes efter forskrifterne, samtidig med at dit barn indgår i en behaglig relation i trygge omgivelser.

WISC-V tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115. Jeg anbefaler WISC-V i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan barnet opfatter sin verden og lærer af den. WISC-V giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, barnet står overfor, og hvordan det reagerer herpå.
WISC-V bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højt begavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WISC-V bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnet. Vil du vide mere? Så kontakt mig pr. mail eller telefon.

RIAS

RIAS er en intelligenstest med danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal intelligens (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal intelligens (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI) på verbal og nonverbal korttidshukommelse findes via to yderligere delprøver. Alle seks delprøver indgår i RIAS-testningen hos mig. Testens reliabilitet og dens konvergerende validitet med wechsler-testsne (WPPSI, WISC og WAIS), er god, og det generelle statistiske grundlag er veldokumenteret.
RIAS kan bruges der hvor der ønskes en screening af intelligensniveauet for børn under 6 år, eller for andre i alderen 3-99, hvor der ønskes en indikation af, hvilket intellektuelle niveau vedkommende befinder sig på.

BYI-II

BECK Youth Inventories – Second edition er et spørgeskema, der anvendes til vurdering af psykiske problemer og selvopfattelse hos børn og unge. BYI-II spørgeskemaet består af forskellige udsagn, som berører fem forskellige områder: Angst, Depression, Vrede, Normbrydende adfærd og Selvopfattelse. BYI-II kan være et godt supplement til WISC-testning for at belyse eventuelle trivselsproblematikker yderligere, og blive skarpere på, hvordan en intervention skal tilrettelægges.

TOMAL-2

Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelsesfunktioner til dato.
Den består af 8 primære delprøver, 6 supplerende delprøver samt 2 delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal Hukommelse og Nonverbal Hukommelse.
Der kan desuden udregnes 6 supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, Associativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse.
Hukommelse og opmærksomhed kan således undersøges i detaljer, og man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte barn. TOMAL-2 er sjældent nødvendig til testning af det gennemsnitlige barn. Testen er særdeles velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, ADHD samt emotionelle forstyrrelser. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede. Jeg anbefaler at man laver TOMAL-2 i samme udredning som en WISC-V.
Vil du vide mere? Så kontakt mig pr. mail eller telefon.

BRIEF

BRIEF er et spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF består af to spørgeskemaer: et til forældre og et til lærere. Man får hermed en vurdering af det eksekutive funktionsniveau i såvel hjem som skole, såfremt begge udfylder det. BRIEF skemaet kan også være enkeltstående, således at enten hjemmets eller skolens oplevelse af barnets eksekutive funktion kortlægges. BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, depression, angst samt andre tilstande der påvirker barnets trivsel og funktion i hverdagen.

Forældre- og Lærerskemaet omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Organisation af Materialer samt Monitorering. BRIEF kan være retningsanvisende for den mest optimale pædagogiske intervention, og er anbefalelsesværdig ved problemstillinger hvor undervisningsdifferentiering eller specialpædagogisk bistand i skolen kan komme på tale.
Vil du vide mere? Så kontakt mig pr. mail eller telefon.

CAT – Children’s apperception test

CAT er en af de mest anerkendte projektive test med en lang historie inden for dansk klinisk psykologi. Testen består af et sæt billeder, som barnet skal fortælle en historie ud fra, og siger noget om barnets oplevelse af sig selv og den verden, som det indgår i, samt hvordan det oplever og vægter hændelser i sociale situationer. CAT bruges til børn i indskoling og mellemtrin. Såfremt barnet er på udskolingstrin vil der typisk anvendes en KAT i de tilfælde hvor det er nødvendigt. CAT kan være god til at give indblik i barnets narrativer og sociale forståelser. Den vil typisk indgå i udredninger hvor barnet har udfordringer på det sociale og eller emotionelle område. Vil du vide mere? Så kontakt mig pr. mail eller telefon.

5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd

5-15 er et spørgeskema som kan give et overblik over et barns neuropsykologiske og adfærdsmæssige funktion, hvor barnets profil kan sammenlignes med grænseværdier udregnet på basis af resultaterne fra en normgruppe. Hermed kan det bruges som screeningsinstrument for udviklingsmæssige eller adfærdsmæssige problemer, og kan indgå i diagnostiske overvejelser. 5-15 udfyldes af forældrene, og består af en omfattende mængde udsagn, som forældrene skal vurdere om passer på deres barn. 5-15 giver et godt indblik i barnets generelle funktion med mulighed for at dykke ned i detaljer på de områder, hvor der er specifikke udfordringer. Jeg anbefaler 5-15 ved de problemstillinger hvor der er sociale, emotionelle, kognitive, fysiske eller psykiatriske udfordringer. Vil du vide mere? Så kontakt mig pr. mail eller telefon.

Sidder du tilbage med spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig. Det er ganske uforpligtende, og et spørgsmål koster absolut ingenting!