Privatlivsbeskyttelsespolitik

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder. Jeg er opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, jeg træffer, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata.

Hvis jeg skal indhente data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, skal jeg have dit samtykke.

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig. De data, jeg anvender, omfatter:

Almindelige persondata
CPR-nummer
Følsomme data
 Journaliseringspligtige oplysninger

Jeg sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker:
I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
Administration af din relation til mig
Opfyldelse af lovkrav

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Jeg bruger ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Ifølge sundhedsloven skal psykologer opbevare patientjournaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato (§ 15 jf. stk. 5 og BEK nr 567 af 19/05/2017 § 6. Den autoriserede psykolog skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse)

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består.