Testbeskrivelser

På denne side finder du beskrivelser af mange af de tests, som jeg bruger i mit testbatteri, herunder WISC-V og WAIS-IV. Jeg er særdeles erfaren i testning. Testning indeholder altid en indledende samtale og kliniske observationer, og derudover kan der suppleres med yderligere samtale og spørgeskemaer. Der er mange kombinationsmuligheder. Er du i tvivl om, hvad du har behov for, så tryk her for at blive afklaret. Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer. Tryk her for priser og her for kontakt.

WISC-V

WISC-V er en intelligenstest for børn i alderen 6-16 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af børn og unges kognitive evner. WISC-V er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Testningen omfatter 10 delprøver, som udgør de primære indekser. De primære indekser er Verbal forståelses Indeks, Visuo-spatialt Indeks, Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks.

WISC-V indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation. Jeg har mange års erfaring med begge, og har arbejdet med WISC-III, WISC-IV og WISC-V, så du kan føle dig tryg ved, at den udføres og tolkes efter forskrifterne, samtidig med at dit barn indgår i en behaglig relation i trygge omgivelser.

WISC-V tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115. Jeg anbefaler WISC-V i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan barnet opfatter sin verden og lærer af den. WISC-V giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, barnet står overfor, og hvordan det reagerer herpå.

WISC-V bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højt begavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WISC-V bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnet.


WAIS-IV

WAIS-IV er en intelligenstest for voksne i alderen 16-90 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af voksnes kognitive evner. WAIS-IV er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af forskning og kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Testningen omfatter 10 delprøver, som udgør de primære indekser. De primære indekser er Verbal forståelses Indeks, Perceptuel Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks.

WAIS-IV indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation. Jeg har mange års erfaring med begge, og du kan føle dig tryg ved, at den udføres og tolkes efter forskrifterne, samtidig med at du indgår i en behaglig relation i trygge omgivelser.

WAIS-IV tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115. Jeg anbefaler WAIS-IV i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan den voksne opfatter sin verden og lærer af den. WAIS-IV giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, den voksne står overfor, og hvordan der reageres herpå.

WAIS-IV bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved høj begavelse, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WAIS-IV bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i den voksne.

 
WPPSI-IV

WPPSI-IV er en intelligenstest for børn i alderen 2½ til 7 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af børns kognitive evner. WPPSI-testen er den nyeste opdaterede version, som tager afsæt i nyeste forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Testen indeholder opgaver i legeform, så børnene oplever som oftest en testsession som en hyggelig og sjov leg. Opbygningen ligner den fra WISC og WAIS, og følger samme systemer og principper.

WPPSI-IV kan bruges der hvor der ønskes en fastsættelse af intelligensniveauet for børn i alderen 2½ til 7 år.

RIAS

RIAS er en intelligenstest med danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal intelligens (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal intelligens (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI) på verbal og nonverbal korttidshukommelse findes via to yderligere delprøver. Alle seks delprøver indgår i RIAS-testningen hos mig. Testens reliabilitet og dens konvergerende validitet med wechsler-testsne (WPPSI, WISC og WAIS), er god, og det generelle statistiske grundlag er veldokumenteret.

RIAS kan bruges der hvor der ønskes en screening af intelligensniveauet for børn under 6 år, eller for andre i alderen 3-99, hvor der ønskes en indikation af, hvilket intellektuelle niveau vedkommende befinder sig på.

 
Sensory Profile 2 (SP2)

SP2 bruges til at foretage en vurdering af et barns sensoriske bearbejdningsmønster. Dette giver indblik i, hvilke sanseoplevelser vedkommende undgår, er særligt følsom over for eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne er det muligt at planlægge en eventuel intervention, hvilket i mange kliniske sammenhænge er vigtigt, for at man kan støtte barnet, så det kan fungere optimalt i hverdagen.

SP2 kan også indgå som værdifuldt materiale i en udredning, hvor der er mistanke om f.eks. ADHD, opmærksomhedsforstyrrelse, autisme eller Aspergers syndrom.


BYI-II

BECK Youth Inventories – Second edition er et spørgeskema, der anvendes til vurdering af psykiske problemer og selvopfattelse hos børn og unge. BYI-II spørgeskemaet består af forskellige udsagn, som berører fem forskellige områder: Angst, Depression, Vrede, Normbrydende adfærd og Selvopfattelse.

BYI-II kan være et godt supplement til WISC-testning for at belyse eventuelle trivselsproblematikker yderligere, og blive skarpere på, hvordan en intervention skal tilrettelægges.


TOMAL-2

Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelsesfunktioner til dato.
Den består af 8 primære delprøver, 6 supplerende delprøver samt 2 delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal Hukommelse og Nonverbal Hukommelse.
Der kan desuden udregnes 6 supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, Associativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse.

Hukommelse og opmærksomhed kan således undersøges i detaljer, og man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte barn. TOMAL-2 er sjældent nødvendig til testning af det gennemsnitlige barn. Testen er særdeles velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, ADHD samt emotionelle forstyrrelser. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede.


BRIEF

BRIEF er et spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD), traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autismespektrumforstyrrelser), depression, angst samt andre tilstande der påvirker barnets trivsel og funktion i hverdagen.

Skemaet omfatter 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Organisation af Materialer samt Monitorering. BRIEF kan være retningsanvisende for den mest optimale pædagogiske intervention, og er anbefalelsesværdig ved problemstillinger hvor undervisningsdifferentiering eller specialpædagogisk bistand i skolen kan komme på tale.


CAT – Children’s apperception test

CAT er en af de mest anerkendte projektive test med en lang historie inden for dansk klinisk psykologi. Testen består af et sæt billeder, som barnet skal fortælle en historie ud fra, og siger noget om barnets oplevelse af sig selv og den verden, som det indgår i, samt hvordan det oplever og vægter hændelser i sociale situationer. 

CAT bruges til børn i indskoling og mellemtrin, og kan være god til at give indblik i barnets narrativer og sociale forståelser. Den vil typisk indgå i udredninger hvor barnet har udfordringer på det sociale og eller emotionelle område.

5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd

5-15 er et spørgeskema som kan give et overblik over et barns neuropsykologiske og adfærdsmæssige funktion, hvor barnets profil kan sammenlignes med grænseværdier udregnet på basis af resultaterne fra en normgruppe. Hermed kan det bruges som screeningsinstrument for udviklingsmæssige eller adfærdsmæssige problemer, og kan indgå i diagnostiske overvejelser.

5-15 udfyldes af forældrene, og består af en omfattende mængde udsagn, som forældrene skal vurdere om passer på deres barn. 5-15 giver et godt indblik i barnets generelle funktion med mulighed for at dykke ned i detaljer på de områder, hvor der er specifikke udfordringer. Jeg anbefaler 5-15 ved de problemstillinger hvor der er sociale, emotionelle, kognitive, fysiske eller psykiatriske udfordringer.

SCQ – Social Communication Questionnaire

SCQ er et kort og præcist screeningsinstrument til evaluering af kommunikationsstil og social funktion hos børn med mistanke om autisme eller autismespektrumsforstyrrelser. SCQ er et spørgeskema, som består af 40 forskellige items (spørgsmål). Disse besvares af en forælder eller anden omsorgsperson, der kender barnet godt. SCQ kan anvendes til at vurdere alle over 4 år, blot den mentale alder er 2 år og derover.

SCQ består af to spørgeskemaer, hvoraf det første: Vurdering Livsforløb fokuserer på hele barnets udviklingshistorie, mens det andet spørgeskema: Vurdering Aktuel fokuserer på barnets adfærd i løbet af de seneste tre måneder. Ud fra besvarelserne på det udvalgte spørgeskema, udregnes en total score. Denne holdes op mod og fortolkes ud fra specifikke afskæringsværdier for både autisme og autismespektrumsforstyrrelser. SCQ blev oprindeligt udviklet som en kortere spørgeskemaversion af Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R), der ofte bruges i psykiatrisk regi, og som er meget omfattende og tungt. Der er gode korrelationer mellem disse, og SCQ anses for at være et validt screeningsværktøj.

“Sådan er jeg”

Et barns selvværd og selvopfattelse er nøglen til og fundamentet for dets udvikling og læring.  “Sådan er jeg” er et evalueringsværktøj udviklet med henblik på at vurdere hvordan børn og unge har det med sig selv og deres omgivelser, og hvordan de oplever deres egen formåen og kompetencer. “Sådan er jeg” består af et spørgeskema for børn fra 1.-3. klasse og fra 4.-9. klasse. Spørgeskemaet er inddelt i fem områder, der på hver deres område bidrager til en vurdering af, hvordan barnet oplever sig selv i sin verden. Ud fra disse udregnes en totalscore, som sammenfatter barnets trivsel generelt. Herudfra kan det vurderes, om der er grund til bekymring, og hvad der eventuelt skal interveneres med.

TVPS-4

TVPS-4 (Test of Visual Perceptual Skills, 4th edition) er et værktøj til fyldestgørende afdækning af visuelle analyse- og processeringsfærdigheder hos børn og unge i alderen 5-21 år. Testen er velegnet til at belyse f.eks. specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor det visuo-spatiale område. Har man eksempelvis et signifikant dyk i en WISC-profil, så kan det være relevant at supplere med TVPS-4 for et afdække, hvad der præcist er vanskeligheder med.

DP-3

Developmental Profile 3 (DP-3) er en udviklingsprofil for 0-12årige, som evaluerer fem nøgleområder af barnets udviklingsfunktioner: adfærd, sociale færdigheder, kognitiv udvikling, kommunikationsevner og fysisk udvikling.

Conners 3

Conners 3 er et præcist og grundigt materiale til evaluering af børn og unge i alderen 6-18 år, der kan have ADHD og relaterede forstyrrelser. Derudover kan den belyse kognitive, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle problemer, der ofte ses hos børn og unge.

Sidder du tilbage med spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig. Det er ganske uforpligtende, og et spørgsmål koster absolut ingenting!

TRYK HER FOR VIGTIG INFORMATION OM SAMTYKKE