Undersøgelse med RIAS

Leder du efter testning med RIAS, så kan du herunder læse om testen. RIAS er en intelligenstest for personer i alderen 3-99 år, og giver en overordnet vurdering af de kognitive evner. RIAS tager afsæt i danske normer baseret på 958 børn og voksne. Testen indeholder opgaver i verbal og nonverbal form, som har forskellige start- og stopkriterier, så testen bliver relevant for den person, der skal undersøges. De delprøver, der indgår i testen, er udvalgt på baggrund af mere end 100 års intelligensforskning.

Om RIAS

Det primære formål er at måle intelligensen i så ren en form som muligt (g-faktoren og dens to primære faktorer, krystalliseret og flydende intelligens). Hukommelse indgår ikke i det samlede mål, men er af stor betydning for evnen til at udnytte de intellektuelle ressourcer. Der opgøres følgende indekser:

  • Verbal Intelligens Kvotient
  • Nonverbal Intelligens Kvotient
  • Hukommelses Indeks
  • Generel Intelligens Kvotient (IQ’en)

RIAS tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115.

Testens reliabilitet og dens konvergerende validitet med Wechsler-testsne (WPPSI-IV, WISC-V og WAIS-IV), er god, og det generelle statistiske grundlag er veldokumenteret, men RIAS bør ikke ses som mere end en screening. Ønskes et mere tilbundsgående resultat og forståelse af styrker og svagheder, så anbefales en af Wechsler-testsne.

Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation.

Jeg anbefaler RIAS i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvad det overordnede kognitive niveau er, og om det giver mening at se personen ud fra en hypotese om et intellekt, der afviger fra normalen eller er indenfor normalen.

RIAS kan danne afsæt for forståelse af de udfordringer, forståelser og oplevelser personen står overfor i hverdagen, og hvilke behov der kan være i forhold til dagtilbud, kommende skolegang,  arbejde, interventioner, stimulering og støtte.

RIAS kan ikke stå alene, og der vil altid være behov for at se resultaterne i lyset af en grundig indledende samtale, hvor hele livsforløbet belyses.

Udredning og RIAS

RIAS kan bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højtbegavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. RIAS bruges som regel som den grundlæggende kognitive screening, men i større undersøgelser vil Wecshler-testsne være et bedre afsæt, da de indeholder mere detaljeret information.

Et muligt supplement til RIAS

Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere en RIAS-testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring hvad du bør vælge.