Profiler af højt begavede, Type 5

Femte type… Efter mange års observationer, interviews og litteraturgennemgange identificerede George T. Betts og Maureen Neihart 6 forskellige profiler for de begavede og talentfulde børn. Disse profiler indeholder forskellige former for adfærd, følelser og behov, og jeg vil beskrive dem en efter en i den kommende tid. Profilerne skal forstås som forståelseskasser og ikke som et diagnostisk værktøj. De kan give indsigt og skabe grobund for refleksion hos såvel forældre som lærere, og de kan beskrive et barns udtryk for en stund.
 
Type 5 er de begavede børn, der har fysiske eller følelsesmæssige funktionsnedsættelser eller indlæringsvanskeligheder. De kaldes også ”twice exceptional” (2E). Det kan være at de har ADHD eller autisme sammen med deres begavelse, at de lider af cerebral parese eller andet. De kan være svære at få øje på for det utrænede øje, fordi deres vanskeligheder ofte er det, der træder i forgrunden. De vil på denne måde have en lang række negative adfærdsformer, som skygger for den gode begavelse, og er til tider decideret forstyrrende i undervisningen. En hel del af dem får ikke den hjælp, de har behov for.
 
Type 5 udviser ofte symptomer på stress og føler sig modløse, frustrerede, afviste, hjælpeløse eller isolerede. De udtrykker gerne, at opgaver eller aktiviteter er “kedelige” og kæmper samtidigt med en ringe selvtillid og et skræntende selvværd. De sætter barren for succes højt, og det er ofte for højt, hvilket bevirker at de ikke kan leve op til egne forventninger. De frustreres over dette og kommer til at fokusere mere på det, de ikke kan, end det de rent faktisk lykkes med.
 
Ofte opfattes disse børn som gennemsnitlige, og deres behov for hjælp overses eller bliver hele forklaringen. Jeg ser dem i min klinik, når forældrene ønsker at få udredt deres barn af én med forstand på høj begavelse og mulige diagnoser. Det betyder et længere diagnostisk interview og flere supplerende tests for at undersøge problematikken helt i bund. At finde frem til det hele billede kan være en meget stor lettelse for barnet selv, for familien og for skole/hjem-samarbejdet.